Thai English

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

 

- ขออนุมัติจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา บุคคลภายนอก ประจำปี 2560 

- ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติงานและไฟล์นำเสนอ การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 กองานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

สมุดลงนามผู้ปฎิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

- ดาวน์โหลดรูปภาพนิทรรศการสำหรับนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

- แบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

- แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559

- ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป