Thai English

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- มูลนิธิโครงการหลวง

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

- กองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี