Thai English

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มีชื่อย่อว่าอะไร?

ตอบ  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มีชื่อย่อว่า "กพก."

ถาม กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่าอะไร?

ตอบ Division of Royal Initiative Affiar and Special Activities.

ถาม มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กี่คน?

ตอบ มีข้าราชการ 14 คน พนักงานราชการ 24 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

  

ถาม สถานที่ตั้ง กพก. อยู่ที่ไหน? 

ตอบ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ พญาไท ราชเทวี กทม. 10400

  

ถาม หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางติดต่อ ทางใดบ้าง?

ตอบ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3371-3

        หมายเลขโทรสาร  02-653-4430

        www.dld.go.th/royal

        e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ถาม กรมปศุสัตว์มีบทบาทและภารกิจที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างไรบ้าง?

ตอบ    กรมปศุสัตว์น้อมรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละสภาพพื้นที่ โดยเป็นโครงการตัวอย่าง เป็นแหล่งสร้างงาน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งการศึกษาเรียนรู้ การดูงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี รวมทั้งดำเนินงานสนองพระราชดำริอื่นตามพระราชประสงค์

ถาม กรมปศุสัตว์มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างไร? 

ตอบ    วัตถุประสงค์

           - เพื่อศึกษาวิจัย ทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ แล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร

           - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนพื้นที่โครงการให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง

           - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

ถาม กรมปศุสัตว์มีแนวทางการดำเนินงานฯ อย่างไร? 

ตอบ    กรมปศุสัตว์มีแนวทางการดำเนินงานฯ ดังนี้

            - ศึกษาวิจัย ทดสอบด้านการปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
            - สาธิตการเลี้ยงสัตว์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
            - ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร ครู นักเรียน และชุมชน ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกร ครูและนักเรียน มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ของตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดสู่ผู้สนใจและชุมชนได้
            - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เป็นอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เป็นอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารโปรตีนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน

ถาม สัตว์พระราชทานมีความเป็นมาอย่างไร อะไรบ้าง?

ตอบ    สัตว์พระราชทาน จากพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เป็นแสดงถึงการมีพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆ โดยพันธุ์สัตว์ที่ได้รับพระราชทานนี้ กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชประสงค์ โดยได้นำไปศึกษาวิจัย ทดสอบเพื่อการพัฒนาพันธุ์ และขยายผลสู่เกษตรกร โดยมีพันธุ์สัตว์พระราชทานดังนี้

  • พันธุ์กระบือเมซานี
  • พันธุ์สุกรพันธุ์จินหัว
  • พันธุ์เป็ดอี้เหลียง
  • พันธุ์แพะหลาวซาน
  • พันธุ์ห่านหัวสิงโต
  • พันธุ์โคเนื้อทาจิมะภูพาน
  • พันธุ์สุกรเหมยซาน
  • พันธุ์แพะพันธุ์แบลคเบงกอล
  • พันธุ์แพะพันธุ์จัมนาปารี
  • พันธุ์โคชาร์โรเล่ส์

ถาม เกษตรกรสนใจเข้ารับโค-กระบือ จากธนาคารโค-กระบือ ฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง? 

ตอบ    เกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกแบบแสดงความจำนงโดยมีผู้รับรองในพื้นที่ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบการรับรองรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน ยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัด และให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติและเสนอ ปศุสัตว์เขตในพื้นที่ พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อพิจารณาต่อไป หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 653 4444 ต่อ 3381

ถาม เกษตรกร หรือ โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สนใจขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์ ต้องทำอย่างไรบ้าง? 

ตอบ    เกษตรกร หรือ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้านปศุสัตว์ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ได้ทันที หรือ ติดต่อปศุสัตว์อำเภอ หรือ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 3373