Thai English

สมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  ประจำพิ้นที่ส่วนกลาง  (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)

        - กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที 18-25 สิงหาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2560) 

     - กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประจำพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที 12-21 กรกฎาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560) 

         - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559)

      - กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่งวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2559) 

         - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานสัตวบาล (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559)

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

         - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่งวันที่ 15-23 ธันวาคม 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558)

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าพนักงานสัตวบาล และพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ประจำพิ้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2558)

             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2558)

             - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานสัตวบาล และพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ประจำพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย2558) 

              

             ดาวน์โหลดใบสมัคร<<คลิกที่นี่>>