Thai English
Display # 
Title Author Hits
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดเชื้อโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)ในท้องที่หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2558) Written by ธีรภัทร์ พินสะยัง 2474
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคไข้หวัดนก ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา(วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558) Written by ธีรภัทร์ พินสะยัง 2346
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ท้องที่ หมู่ 6 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558) Written by ธีรภัทร์ พินสะยัง 3362
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 3 บ. กุดเรือน้อย ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558) Written by ธีรภัทร์ พินสะยัง 3141
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) ในแพะ ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558) Written by ธีรภัทร์ พินสะยัง 3257