กฎหมาย/ระเบียบ กรมปศุสัตว์

กฎ/ระเบียบ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖

-  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

-  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

 <<คลิกที่นี่>>กฎหมายด้านปศุสัตว์