Thai English

กรมปศุสัตว์เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าวอนทุกภาคส่วนร่วมมือทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 (วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558)

กรมปศุสัตว์เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าวอนทุกภาคส่วนร่วมมือทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 (วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม