Thai English

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่กรมปศุสัตว์รับรอง มีระบบควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล (วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่กรมปศุสัตว์รับรอง มีระบบควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล (วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม