Thai English

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)

รายชื่อ 4 ภาค 


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)

 

- projectเกษตรทฤฎีใหม่2560 (ใหม่)

-การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับนำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

- ส่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งเขต

- ส่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งจังหวัด

- ส่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- แผนที่

- อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

- เบี้ยเลี้ยง
- เบี้ยเลี้ยง1
- เบี้ยเลี้ยง 2
- รายชื่อบริษัทเบอร์โทร
- เวชภัณฑ์
- อาหารสัตว์

- แผนงานงบประมาณ 60 ทฤษฎีใหม่ (PDF)

- ค่าใช้จ่ายในการนำเกษตรกรศึกษาดูงาน 

- แผนงานและงบประมาณงบปกติปี 2560 เพือดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 

- ขออนุมัติจัดฝึกอบรม บุคคลภายนอก โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 

- หนังสือแจ้งเหตุผล 

- แบบรายงาน 

- หนังสือการรับปัจจัยการผลิตจากบริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- ระบบการจัดการข้อมูลเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ 

- สรุปข้อมูลการสนับสนุนการติดตามเยี่ยมเยียนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคสถาบันการศึกษา.
- สรุปข้อมูลการสนับสนุนงานอำนวยการและการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- หนังสือเลขที่ กษ 2030ทับ ว1989 และระบบติดตามประเมินผล 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (ได้ดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว)

- สรุปข้อมูลการสนับสนุนงานอำนวยการและการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใหม่ล่าสุด)
- การโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 39 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบี้ยเลี้ยงน้ำมัน (ใหม่ล่าสุด)
- การโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 45 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าอบรม(ใหม่ล่าสุด)

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายพันธุ์สัตว์ปีกและอาหารสัตว์ระยะปรับตัว (ใหม่ล่าสุด)

หนังสือจาก กษ เรื่อง แผนปฏิบัติงาน 5 ประสานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.(ใหม่ล่าสุด)

หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน 5 ประสานฯ ฉบับที่ 1-15.(ใหม่ล่าสุด)