Thai English

Articles

การบริหารโครงการ ธคก.

การบริหารโครงการ ธคก.

       ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจำนวน 31 ราย มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นเลขานุการ โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.2556 เป็นแนวทางปฏิบัติ