Thai English

Articles

สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ

สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ

    1.) ส่วนกลาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0 2653 4444 ต่อ 3381-5 โทร./โทรสาร. 0 2653 4926 และ 0 2653 4411

         2.) ส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับบริจาค

รายละเอียดการรับบริจาค

       การบริจาคเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.) การบริจาคเป็นตัวสัตว์ ติดต่อได้ที่     

        1.1) บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด  (โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี)

              เลขที่ 25 ถนนโสภา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

              โทร. 02-978-0725-9 , 02-581-6168 , 02-581-6367-8

              โคราคาตัวละ  28,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท   

              <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี

         1.2) รุ่งโรจน์ฟาร์ม  (โรงฆ่าสัตว์อยุธยา)

                    เลขที่ 50/3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

                    โทร. 035-251-454 , 081-947-7424 , 081-837-8443

                    โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท

               <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์อยุธยา

         

         1.3) โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดัก  (โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)

                 เลขที่ 41/1 หมู่ 3  ต.คุ้มพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

                 โทร. 095-827-6263 , 098-564-6636

                 Line ID : save_my_life        Facebook : www.facebook.com/wattanameat 

                 โคราคาตัวละ 27,000.- บาท     กระบือราคาตัวละ 30,000.- บาท

               <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี

2.) การรับบริจาคเป็นเงินสดร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่

        2.1) กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 ห้องธนาคารโค-กระบือฯ

        โทรศัพท์/โทรสาร 02-653-4411

3.) การรับบริจาคร่วมสมทบทุนผ่านธนาคาร ได้ที่

    3.1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

        ชื่อบัญชี "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" 

      เลขที่บัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี

        3.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

       ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" 

      เลขที่บัญชี 001-3-48169-3 บัญชีเดินสะพัด สาขาชิดลม 

 เมื่อท่านโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วชกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร          

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่

69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ      

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 02-653-4411 หรือ 02-653-4926

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.) การรับบริจาคธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน, เช็ค สั่งจ่ายในนาม   

    "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

     69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

     (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี) 

 

<<คลิกที่นี่>> ดาวน์โหลดรายละอียดการรับบริจาค

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ

      ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรอกแบบแสดงความจำนงโดยมีผู้รับรองในพื้นที่ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบการรับรองรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน ยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัด และให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ และเสนอสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ธคก. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

แนวทางการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินโครงการ

   1.) เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร

   2.) สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน

   3.) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและการใช้ปุ๋ยคอก ซึ่งได้จากมูลโค-กระบือ  

คุณสมบัติของเกษตรกร

คุณสมบัติของเกษตรกร

    ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะรับบริการ ตามรายละเอียดดังนี้

1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์

3. มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ

4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อน

5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้

6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

     เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับกรมปศุสัตว์ และจะต้องมีผู้ค้ำประกัน และสัญญาจะตกทอดแก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ทำสัญญาถึงแก่กรรม