ประชุมเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธคก.

 

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เขต 5 กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ.ห้วยปู ต.แม่แดด อ.กัลยานอวัฒนา จ.เชียงใหม่