“ค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง”

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

          วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งมีกำหนดการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 โดยกิจกรรมค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สืบเนื่องจากการประกวดศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปศุสัตว์เขต 3 จึงได้เป็นตัวแทนจัดฝึกอบรมฯ ให้ครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 12 คน นักเรียน 74 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 6 จังหวัด รวม 94 คน เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ในศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้