รายงานข่าว

โครงการฝึกอบรมด้านการปศุสัตว์หลักสูตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560

 

123456

 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อบรมหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ นม เครื่องมืออุปกรณ์ หลักการปฏิบัติที่ดีการฆ่า การตัดแต่งซากสัตว์

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

การจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนื้อ

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

การทดสอบพันธุ์ และประเมินพันธุกรรม

พัฒนาและกระจายพันธุ์โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ

การจัดการธนาคารน้ำเชื้อพันธุ์สัตว์

ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 

 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

การจัดการฟาร์มสุกร

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

อาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์

การจัดการแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์

TMR

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ระบบสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ฺ

หลักการสุขาภิบาลฟาร์มเลี้ยงสัตว์

การชันสูตรโรคสัตว์

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี