DSC03940

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการทำงานในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กองแผนงาน และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม