วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

        เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการกระทำผิดวินัย และการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ เเละเจ้าหน้าที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์

 

 

079a056a322ef13d9f2906f6d8da67f4 25621122 1