การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

3

             วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2560 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561       ณ ห้องประชุมห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม

 

- การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2561
- กิจกรรมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
- แผนการปฏิบัติงาน โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
- แผนการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
- แผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
- กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
- ผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9