พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงงานตรวจความก้าวหน้างานด้านปศุสัตว์

ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านระไซร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

             วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คราวเสด็จทรงงานตรวจความก้าวหน้างานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านระไซร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์