วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

               กรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าถวายโค จำนวน 2 ตัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ท่าวาสุกรี และทรงพระราชทานโคดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ