แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2561

 

- แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(แบบฟอร์มIDP A-B)