แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2562

1. แผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

- แบบฟอร์ม IDP: A รายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

- แบบฟอร์ม IDP: B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP)

- หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

        - หนังสือเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้

        - แผนการปฏิบัติการเรียนรู้

- หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

        - แบบเรียน แอปพลิเคชั่น Viva Video เบื้องต้น

        - ภาพการทำกิจกรรม

 - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

       - ผลงานผู้เข้าร่วมการเรียนรู้

        - สรุปการประเมินผล

- หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

        - การจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์

        - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์