IMG 1586

 
 
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม ได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ธคก. และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลงาน ธคก.ดีเด่น โดย ปศอ.สมเด็จ ปศอ.พระทองคำ ปศอ.ดอนตาล และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น ผอ.กพก.ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้
 
 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 
 
 

11463636802611

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน และได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือและผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 108 คน นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ ธคก.ที่ประสบผลสำเร็จจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ได้รับรางวัลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน ธคก.ดีเด่น ประจำปี 2561 ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ และมีการแสดงต้อนรับจากกลุ่มเกษตรกร ธคก. อ.นาหว้า อ.วังยาง จ.นครพนม และร่วม Work Shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยโครงการ ธคก. โดย ผชช.ทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล

 

 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                                                                                      

 

                                                                                       

 

 

 

10768166686142

 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 49 ตัว เป็นโค 25 ตัว และกระบือ 24 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

 

S 7061525
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม 
ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน 
#ภาคเช้า
- บรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงบทบาทของโครงการ ธคก.ที่มีต่อเกษตรกรไทย สามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ทางเลือกใหม่ พัฒนาสู่ความยั่งยืน ของเกษตรกรไทย
โดยนายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษา ธคก.
- การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ ธคก.13โครงการ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9
#ภาคบ่าย
-ร่วมกันแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
-แนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือฯ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  ผชช.ทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล
 

 

10159677224246

 

 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ.กพก., ปศจ., ปศอ. รับมอบโค-กระบือ จำนวน 111 ตัว โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี พร้อม รองอธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนำโค-กระบือจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ