10768166686142

 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 49 ตัว เป็นโค 25 ตัว และกระบือ 24 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

 

 

10159677224246

 

 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ.กพก., ปศจ., ปศอ. รับมอบโค-กระบือ จำนวน 111 ตัว โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี พร้อม รองอธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนำโค-กระบือจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฟอจูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายธนาคารโค- กระบือฯ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  สืบสานพระราชปณิธานงานธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ก้าวสู่ทศวรรษหน้า อย่างมั่นคง เข็มเเข็ง ยั่งยืน พร้อมทั้งนี้ ได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 2จุด ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับอำเภอ จุดที่ 1 กลุ่มเกษตรกร ธคก. บ้านโตนด หมู่ที่ 7  ตำบล ถนนโพธิ์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบปะกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการมอบลูกตัวที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูสัตว์ของเกษตรกร จุดที่ 2 กลุ่มเกษตรกร ธคก. บ้านแปรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร การเลี้ยงดูสัตว์ของเกษตรกร โครงการคนรวมตัว วัวควายรวมคอก และโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดงานกล่าวมอบนโยบาย และวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ 

sohk
   
            
 
 
 

 
 

9856429613822

คณะทำงานจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2562  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมีนายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา อธิบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภายในงานมีกิจกรรม การประกอบพิธีทางศาสนาการสู่ขวัญควาย และการประกวดกระบือประเภทต่างๆ ได้แก่กระบือสีดำ กระบือเผือก กระบือแคระ และควายยักษ์เมืองสองแคว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ เรียงความ คําขวัญ การปั้นดินน้ำมัน พร้อมรางวัลมากมายภายในงาน จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผู้สนใจ มาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทยใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น เป็นต้นไป บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าหอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


1597118.jpg

 

ด้วยคณะศรัทธาธรรมได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯเพศเมียจำนวน 201 ตัว เป็นโคจำนวน 105 ตัว และกระบือจำนวน 96 ตัว ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  เวลา 11.30 น. ณ รุ่งโรจน์ฟาร์ม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษา เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ โค-กระบือฯ จำนวนดังกล่าว เพื่อนำเข้าโครงการ ธคก. ต่อไป

 

 

 

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ( ฝ่ายธนาคารโค-กระบือฯ )