LOGO BANK

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

frame

 

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ปีงบประมาณ 2564 

13046050468854

 

17 พฤศจิกายน 2563 10.00 นนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง เกษตรกรและประชาชน ร่วมพิธี มอบกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว ณ ลานกีฬาบ้านหัวนา หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพและข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

IMG 1586

 
 
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม ได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ธคก. และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลงาน ธคก.ดีเด่น โดย ปศอ.สมเด็จ ปศอ.พระทองคำ ปศอ.ดอนตาล และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น ผอ.กพก.ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้
 
 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 
 
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีมอบโค 25 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี ณ วัดบ้านเมืองบัวน้อย ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

1842606

 

ข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

11463636802611

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน และได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือและผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 108 คน นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ ธคก.ที่ประสบผลสำเร็จจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ได้รับรางวัลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน ธคก.ดีเด่น ประจำปี 2561 ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ และมีการแสดงต้อนรับจากกลุ่มเกษตรกร ธคก. อ.นาหว้า อ.วังยาง จ.นครพนม และร่วม Work Shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยโครงการ ธคก. โดย ผชช.ทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล

 

 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ