เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฟอจูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายธนาคารโค- กระบือฯ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  สืบสานพระราชปณิธานงานธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ก้าวสู่ทศวรรษหน้า อย่างมั่นคง เข็มเเข็ง ยั่งยืน พร้อมทั้งนี้ ได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 2จุด ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับอำเภอ จุดที่ 1 กลุ่มเกษตรกร ธคก. บ้านโตนด หมู่ที่ 7  ตำบล ถนนโพธิ์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบปะกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการมอบลูกตัวที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูสัตว์ของเกษตรกร จุดที่ 2 กลุ่มเกษตรกร ธคก. บ้านแปรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร การเลี้ยงดูสัตว์ของเกษตรกร โครงการคนรวมตัว วัวควายรวมคอก และโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดงานกล่าวมอบนโยบาย และวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ 

sohk