10768166686142

 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 49 ตัว เป็นโค 25 ตัว และกระบือ 24 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป