S 7061525
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม 
ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน 
#ภาคเช้า
- บรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงบทบาทของโครงการ ธคก.ที่มีต่อเกษตรกรไทย สามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ทางเลือกใหม่ พัฒนาสู่ความยั่งยืน ของเกษตรกรไทย
โดยนายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษา ธคก.
- การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ ธคก.13โครงการ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9
#ภาคบ่าย
-ร่วมกันแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
-แนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือฯ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  ผชช.ทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล