การอบรมสัมมนา

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงด้านปศุสัตว์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

25611028 

 

 

         เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้จัดการอบรมสัมมนากับผู้เข้าอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวง” ด้านปศุสัตว์  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้เข้าอบบรมสัมมนา จำนวน 57 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา ดังนี้

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมกันเป็นทีม รวมพลังสร้างทีมเป็นหนึ่ง และนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงละครการจำลองเหตุการ เรื่องการทำการร่วม เพื่อรวมพลังสร้างทีมเป็นหนึ่ง

สามารถรับชมได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4