DSC 0383

วันที่ 26-27 ตุลาคม2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ เดินทางศึกษาดูงาน การปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรย์และการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอ แม่วาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง  และได้ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์โครงการหลวง ณ ห้องประชุมโครงการหลวงแม่แฮ  จังหวัด เชียงใหม่