DSC 0479

 เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จังหวัด เชียงราย เพื่อของราษฏร วิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน "ฟาร์มสุข" อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย