Info ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  70,000 ราย

        - ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนเกษตรกรโครงการครบ 70,000 ราย แล้ว

        - มกราคม 2561 จัดทำหลักสูตรกลาง ปรับเปลี่ยนแนวคิด

        - กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2561 อบรมสร้างการับรู้ตามหลักสูตรกลาง

             - พฤษภาคม – กันยายน 2561 อบรมสร้างการับรู้ตามหลักสูตรกลาง