รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

ปกรายงาน

สารบัญ

รายงาน
    บทที่1-3แก้ไข30สค.61
    บทที่4 แก้ไข24 สค.61
    บทสรุปผู้บริหาร30สค.61

ภาคผนวก ก
   สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาคผนวก ข
   3กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   7กรมวิชาการเกษตร
   9กรมส่งเเสริมสหกรณ์
   10กรมหม่อนไหม
   13สป.กษ
   โครงการ กรมปศุสัตว์
   โครงการกรมข้าว
   โครงการกรมชลประทาน
   โครงการกรมประมง
   โครงการกรมพัฒนาที่ดิน

ภาคผนวก ค
   สรุปผลการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาคผนวก ง
   รูปตรวจงาน

ภาคผนวก จ
   แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร