คู่มือปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 <รายละเอียด>