ผลงานทางวิชาการของ นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

เรื่องที่1 ผลการเสริมกากงาม้อนในอาหารไก่เล็กฮอร์นต่อคุณค่าทางโภชนะและสมรรถภาพการผลิตไข่ → รายละเอียด

เรื่องที่2 ผลของอายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค 2 ต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ →  รายละเอียด