เล่มรายงานผลการดำเนินงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2561