ขออนุม้ติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทพันธุ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2563