"พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครพนม"

 

1

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครพนม โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
ณ 
หอประชุมศาลาประชาคมยงใจยุทธ และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

#4ทศวรรษโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

#40ปีธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

 

ที่มาของแหล่งข่าวและภาพข่าว: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม