รายงานผลการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต