03042566

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน)

 


1. แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

2. แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน

3. แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
    3.1 รอบ 6 เดือน
    3.2 รอบ 12 เดือน

4. คู่มือการปฏิบัติงาน Work manual

    4.1 VRIO Model (Book) 

 

5. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน