นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาส จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว และมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ เป็นโค - กระบือ 79 ตัว ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ ต่อเนื่องมีระยะเวลา 26 สัปดาห์ๆ ละ 79 ตัว รวม 2,045 ตัว ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

          นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งได้จัดหาโค -กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกภาคส่วน จะได้แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือจากการไถ่ชีวิต จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการฯ ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปิติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับโค – กระบือ 79 ตัว ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ต่อไป

          “ กรมปศุสัตว์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโครงการพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 – 2653 - 4444 ต่อ 3381 – 5 โทรสาร. 0 – 2653 – 4926 ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลอาญาจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

         ศาลอาญาจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ ตัว เป็นโค ๑๕ ตัว กระบือ ๑๓ ตัว ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลอาญา เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

พิธีมอบโคพระราชทาน  จำนวน 1 คู่ ให้แก่นายชำนาญ ไชยนอก เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

 

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์มอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว)ให้แก่นายชำนาญ ไชยนอก ที่อยู่บ้านเลขที่ 48 ม.12 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการนี้ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 1 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง และนายวินัย วงษ์ด่านเจริญเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙โดยนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบบัตรประจำตัวสัตว์เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริฯ ต่อไปวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว และมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ เป็น กระบือ 79 ตัว ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ ต่อเนื่องมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 9 มิถุนายน - 5 ธันวาคม 2559 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 26 สัปดาห์ๆ ละ 79 ตัว รวม 2,045 ตัว ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

         นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งได้จัดหาโค -กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกภาคส่วน จะได้แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือจากการไถ่ชีวิต จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการฯ ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปิติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับกระบือ 79 ตัว ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ต่อไป

         “ กรมปศุสัตว์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโครงการพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 – 2653 - 4444 ต่อ 3381 – 5 โทรสาร. 0 – 2653 – 4926 ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม