สถิติโครงการหลวง

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาโครงการหลง (ราย)

- จำนวนสาธิตที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ (ฟาร์ม)