สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ดำเนินการส่งแพะตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ทีนำเข้าจากประเทศเยอรมัน มากักดูอาการ และเคลื่อนย้ายไปศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย  

 

S 38666269