การประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ”

2561 06 13C 024

                วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก รายละเอียด

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมกับ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา

S 2736138

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำเสนอแผนการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านปศุสัตว์แก่นักศึกษารวดเร็วกว่ากำหนดเดิมมาก

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 

1

 

 

                         วันที่ 21 พฤษภาคม 61 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้การ ต้อนรับและบรรยาย พร้อมเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ภูพาน