ฝ่ายบริหารทั่วไป

nopparat

นางสาวนพรัตน์ นิ่มน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Suppalak

นางสาวศุภลักษณ์ พังภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Thanakrit
นายธนกฤติ กล่ำเจริญ 
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Artitaya

นางสาวอาทิตยา เทพแสง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

chavalit
นายชวลิต แสงสวย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Duamrong

นายดำรง ชุมศรี
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372