DSC03940

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการทำงานในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กองแผนงาน และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

 

 

 39664f80a0d1bdad661644f8332438c7 4654

                  20 กันยายน 2561 09.00น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สาขา ปศุสัตว์ ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

8bf947c2e2ebbcbca215d26faf78f930 234

                       กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ แก่เด็กในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. รวมยอดรับบริจาค
เป็นเงินทั้งสิน 13,362 บาท

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

4654 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหน่วยงานปศุสัตว์ได้เข้าตรวจประเมิน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

  

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

234

                    วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ขอเชิญชิม ชม ช็อปในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ​ อ่านเพิ่มเติม

ที่มา : สำนักงานเลขานุการ กรมปศุสัตว์