DSC03940

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการทำงานในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กองแผนงาน และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

 

 

 39664f80a0d1bdad661644f8332438c7 4654

                  20 กันยายน 2561 09.00น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สาขา ปศุสัตว์ ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

8bf947c2e2ebbcbca215d26faf78f930 234

                       กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ แก่เด็กในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. รวมยอดรับบริจาค
เป็นเงินทั้งสิน 13,362 บาท

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

4654 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหน่วยงานปศุสัตว์ได้เข้าตรวจประเมิน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

  

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

R12

รายละเอียดการรับบริจาค

       การบริจาคเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.) การบริจาคเป็นตัวสัตว์ ติดต่อได้ที่     

        1.1) บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด  (โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี)

              เลขที่ 25 ถนนโสภา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

              โทร. 02-978-0725-9 , 02-581-6168 , 02-581-6367-8

              โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  29,000.- บาท   

              <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี

         1.2) รุ่งโรจน์ฟาร์ม  (โรงฆ่าสัตว์อยุธยา)

                    เลขที่ 50/3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

                    โทร. 035-251-454 , 081-947-7424 , 081-837-8443

                    โคราคาตัวละ  27,000.- บาท     กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท

               <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์อยุธยา

      1.3) โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดัก  (โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)

              เลขที่ 41/1 หมู่ 3  ต.คุ้มพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

              โทร. 095-827-6263 , 098-564-6636

              Line ID : save_my_life        Facebook : www.facebook.com/wattanameat 

              โคราคาตัวละ 27,000.- บาท     กระบือราคาตัวละ 30,000.- บาท

          <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี

2.) การรับบริจาคเป็นเงินสดร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่

        2.1) กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 ห้องธนาคารโค-กระบือฯ

        โทรศัพท์/โทรสาร 02-653-4411

3.) การรับบริจาคร่วมสมทบทุนผ่านธนาคาร ได้ที่

    3.1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

        ชื่อบัญชี "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" 

      เลขที่บัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี

        3.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

       ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" 

      เลขที่บัญชี 001-3-48169-3 บัญชีเดินสะพัด สาขาชิดลม 

 เมื่อท่านโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วชกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร          

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่

69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ      

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 02-653-4411 หรือ 02-653-4926

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.) การรับบริจาคธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน, เช็ค สั่งจ่ายในนาม   

    "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

     69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

     (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี) 

<<คลิกที่นี่>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับบริจาค