คู่มือ ปฏิบัติงานกิจกรรมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561

 

- ปก คำนำ สารบัญ
- คู่มือปฏิบัติงาน หน้า 1-23
- ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนและแสดงงบประมาณ ปี 2561 หน้า 24-49
- แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมปศุสัตว์และรายงาน หน้า 50-72
- ภาคผนวก หน้า 1-6