สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรม ราชินีนาถ" ครั้งที่ 9

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 9 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

         ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ทรงปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ และกระบือ จำนวน 1 คู่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และกรมปศุสัตว์จะนำโค-กระบือดังกล่าวไปเลี้ยงดูแล ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป