วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมหารือกับนายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เพื่อบูรณาการงานส่งเสริมด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่และติดตามงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง  เพื่อติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

DSC 00291

 

 DSC 0479

 เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จังหวัด เชียงราย เพื่อของราษฏร วิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน "ฟาร์มสุข" อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 DSC 0383

วันที่ 26-27 ตุลาคม2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ เดินทางศึกษาดูงาน การปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรย์และการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอ แม่วาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง  และได้ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์โครงการหลวง ณ ห้องประชุมโครงการหลวงแม่แฮ  จังหวัด เชียงใหม่

การอบรมสัมมนา

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงด้านปศุสัตว์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

25611028 

 

 

         เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้จัดการอบรมสัมมนากับผู้เข้าอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวง” ด้านปศุสัตว์  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้เข้าอบบรมสัมมนา จำนวน 57 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา ดังนี้

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมกันเป็นทีม รวมพลังสร้างทีมเป็นหนึ่ง และนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงละครการจำลองเหตุการ เรื่องการทำการร่วม เพื่อรวมพลังสร้างทีมเป็นหนึ่ง

สามารถรับชมได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

 

 

 rachan

เรื่อง ถอดบทเรียน องค์ความรู้พื้นที่โครงการหลวง  ด้านปศุสัตว์

         กองงานพระราชดำริได้จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานโครงการหลวง "เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการและแนวทางปฎิบัติฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการถอดบทเรียน ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง  จากการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ทำการถอดบทเรียน ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (รายละเอียดตาม ลิ้งค์ด้านล่างดังนี้ )

> เรื่อง เครื่องกะเทาะข้าวโพดแบบใช้มือ  โครงการหลวงแม่ปูน จ.เชียงใหม่ <

> เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุมแบบครึ่งซีเมนต์ เพื่อลดภาวะทางกลิ่นและ เพิ่มกำไรจากมูล โครงการหลวงโป่งคำ จ.น่าน <

>เรื่อง การใช้ประโยชน์น้ำจากรูปู อ.บ่อเกลือ จ.น่าน <

>เรื่อง มะเขือแจ้ป่า ถ่ายพยาธิโค โครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน <

>เรื่อง การตอนไก่ จ.น่าน <

>เรื่อง การใช้สมุนไพรและอาหารหมักในการเลี้ยงสัตว์ จ.พะเยา <