การตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs) 

 

                                   

                            เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs)นำโดยนายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน (รองประธานฯ) และนางสาวกมลาภรณ์ สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์เขต5 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการหลวงในระดับอำเภอร่วมกันตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs)ของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และการป้องกันโรคระบาดสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

 

 


ข้อมูล : ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมสัมมนา

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการหลวง"

ประจำปีงบประมาณ 2560

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดอบรมสัมมนาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2560 ผู้เข้าอบบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ประกอบด้วย พนักงานราชการผู้รับผิดชอบโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (ส่วนกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา ได้แก่

       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้รับความรู้ด้านการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่สูงด้วยการปศุสัตว์
       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนองานกิจกรรมโครงการหลวงด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       รูปแบบการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การทำงานและการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพื้นที่สูง เกร็ดการทรงงาน การนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ และการเผยแพร่สื่อสารงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย สามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและพื้นที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมมีประสิทธิผล

 

 
 

ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

ตอน : โครงการหลวง

 

        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวงจากฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถ่ายทำและบันทึกเทปวีดีทัศน์ ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตอน โครงการหลวง โดยเกษตรกรที่ร่วมในรายการ ได้แก่ นายเอกพงษ์ แซ่ย่าง เกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน และ นายอุดร การะหงส์ เกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ปีงบประมาณ 2555 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์และการดำเนินชีวิต ทำให้เกษตรกรสามารถส่งต่อพันธุ์สุกรให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ตามเงื่อนไขโครงการฯ เลี้ยงสัตว์ต่อยอดการเรียนรู้ ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ ผลผลิตที่เหลือจำหน่าย มีรายได้ที่มั่นคง และขยายผลสู่เกษตรกร/ ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน นับเป็นต้นแบบความสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากความตั้งใจ มุ่งมั่น ลงมือทำ ตามศาสตร์ของพระราชาพ่อแห่งแผ่นดินที่ได้ทรงพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก
       ทั้งนี้ เทปวีดีทัศน์ดังกล่าวได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 (สำนักข่าวไทย อสมท./ ช่อง 9 MCOT HD) รายการคุยโขมงข่าวเช้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และรายการสเตชั่นไฟว์ (Station 5) ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หรือสามารถ

<คลิกที่นี่>> เพื่อเข้าชมเทปวิดีทัศน์