เมื่อเวลา 10.00 น.วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กพก. ได้เข้าร่วมดูพื้นที่การจัดงานโครงการหลวง 50 ณ จุดนัดพบบริเวณโซนเซ็นทรัลคอร์ด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์จะนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูปสาธิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ณบริเวณโซน บีคอน 3-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วย

 10186423263318

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวงหนองเขียวและศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ตามมาตราฐานฟาร์ม GFM ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และ วันที่ 4-5กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลการดำเนินการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เดินทางศึกษาดูงานและฟังบรรยายผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เขียงใหม่ โดยมีพลโทสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และมอบนโยบาย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานร่วมบูรณาการการดำเนินงานจาก 20 หน่วยงาน

 DSC 0037 

                                                                                                

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมหารือกับนายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เพื่อบูรณาการงานส่งเสริมด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่และติดตามงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง  เพื่อติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

DSC 00291

 

7

      เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายโครงการหลวงฯ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงด้านปศุสัตว์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้ร่วมประชุม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562