ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด