1597118.jpg

 

ด้วยคณะศรัทธาธรรมได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯเพศเมียจำนวน 201 ตัว เป็นโคจำนวน 105 ตัว และกระบือจำนวน 96 ตัว ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  เวลา 11.30 น. ณ รุ่งโรจน์ฟาร์ม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษา เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ โค-กระบือฯ จำนวนดังกล่าว เพื่อนำเข้าโครงการ ธคก. ต่อไป

 

 

 

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ( ฝ่ายธนาคารโค-กระบือฯ )