11463636802611

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน และได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือและผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 108 คน นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ ธคก.ที่ประสบผลสำเร็จจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ได้รับรางวัลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน ธคก.ดีเด่น ประจำปี 2561 ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ และมีการแสดงต้อนรับจากกลุ่มเกษตรกร ธคก. อ.นาหว้า อ.วังยาง จ.นครพนม และร่วม Work Shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยโครงการ ธคก. โดย ผชช.ทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล

 

 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ